منابع آزمون دکتری تخصصی Ph.D علوم انسانی 96 | Humanities Human Sciences

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد علوم انسانی 96

 1. بهترین منابع دکتری زبان و ادبیات فارسی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

 2. بهترین منابع دکتری زبان و ادبیات عرب از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

 3. بهترین منابع دکتری زبان و ادبیات انگلیسی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

 4. بهترین منابع دکتری آموزش زبان انگلیسی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

 5. بهترین منابع دکتری ادبیات فرانسه از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری ادبیات فرانسه دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 6. بهترین منابع دکتری زبانشناسی همگانی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری زبانشناسی همگانی دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 7. بهترین منابع دکتری ادیان و عرفان از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری ادیان و عرفان دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 8. بهترین منابع دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 9. بهترین منابع دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 10. بهترین منابع دکتری علوم قرآن و حدیث از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد 95+ نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 11. بهترین منابع دکتری فلسفه و کلام اسلامی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 12. بهترین منابع دکتری کلام از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری کلام دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 13. بهترین منابع دکتری عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 14. بهترین منابع دکتری فقه شافعی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری فقه شافعی دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 15. بهترین منابع دکتری علوم ارتباطات از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری علوم ارتباطات دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 16. بهترین منابع دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 17. بهترین منابع دکتری جامعه شناسی فرهنگی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 18. بهترین منابع دکتری جامعه شناسی گروه های اجتماعی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری جامعه شناسی گروه های اجتماعی دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 19. بهترین منابع دکتری جامعه شناسی سیاسی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 20. بهترین منابع دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 21. بهترین منابع دکتری برنامه ریزی درسی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 22. بهترین منابع دکتری فلسفه تعلیم و تربیت از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 23. بهترین منابع دکتری فلسفه روانشناسی تربیتی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری فلسفه روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 24. بهترین منابع دکتری فلسفه روانشناسی عمومی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری فلسفه روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 25. بهترین منابع دکتری فلسفه روانشناسی سلامت از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری فلسفه روانشناسی سلامت دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 26. بهترین منابع دکتری آموزش کودکان استثنائی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری آموزش کودکان استثنائی دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 27. بهترین منابع دکتری حقوق خصوصی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 28. بهترین منابع دکتری حقوق عمومی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 29. بهترین منابع دکتری روابط بین الملل از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 30. بهترین منابع دکتری علوم سیاسی - جامعه شناسی سیاسی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری علوم سیاسی - جامعه شناسی سیاسی دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 31. بهترین منابع دکتری حقوق بین الملل عمومی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 32. بهترین منابع دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 33. بهترین منابع دکتری علوم اقتصادی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 95 | جزوات دکتری اقتصاد دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

 34. بهترین منابع دکتری فلسفه از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری فلسفه دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 35. بهترین منابع دکتری فلسفه تطبیقی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری فلسفه تطبیقی دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 36. بهترین منابع دکتری فلسفه علم از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری فلسفه علم دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 37. بهترین منابع دکتری مدیریت فناوری اطلاعات از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 38. بهترین منابع دکتری باستان شناسی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری باستان شناسی دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 39. بهترین منابع دکتری تاریخ از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری تاریخ دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 40. بهترین منابع دکتری فرهنگ و زبانهای باستانی ایران از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری فرهنگ و زبانهای باستانی ایران دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 41. بهترین منابع دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 42. بهترین منابع دکتری تاریخ اسلام از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوه های دکتری تاریخ اسلام دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالهای کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 43. بهترین منابع دکتری تاریخ ایران قبل از اسلام از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 95 | جزوات دکتری تاریخ ایران قبل از اسلام آزاد 95 + مجموعه سوال های کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 44. بهترین منابع دکتری مدیریت دولتی از اساتید تاثیر گذار در آزمون و دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد 95 + مجموعه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

 45. بهترین منابع دکتری مدیریت صنعتی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد اسلامی

  -:

  -
 46. بهترین منابع دکتری مدیریت آموزشی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکترای دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوال کنکوری دکتری آزاد

  -:

  -
 47. بهترین منابع دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی از اساتید تاثیر گذار و دانشجویان در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی آزاد 95 + نمونه سوالات دکتری آزاد

  -:

  -
 48. بهترین منابع دکتری مدیریت محیط زیست از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 49. بهترین جزوات منابع دکتری ممدیریت منابع انسانی یط از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 50. بهترین جزوات و منابع دکتری مدیریت آموزش عالی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکترای آزاد

  -:

  -
 51. بهترین منابع دکتری مدیریت تکنولوژی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 52. بهترین منابع دکتری مدیریت برنامه ریزی فرهنگی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری مدیریت برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

 53. بهترین منابع دکتری مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

 54. بهترین منابع دکتری مدیریت مالی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1396 | جزوات دکتری مدیریت مالی دانشگاه آزاد 96 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

 55. بهترین منابع دکتری حسابداری از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1396 | جزوات دکتری حسابداری دانشگاه آزاد 96 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

 56. بهترین منابع دکتری مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکتری مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی دانشگاه آزاد 95 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 57. بهترین منابع دکتری فیزیولوژی ورزشی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکترای دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکترای فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد 95 + مجموعه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 58. بهترین منابع دکتری رشد و تکامل و یادگیری حرکتی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکترای دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکترای رشد و تکامل و یادگیری حرکتی دانشگاه آزاد 95 + مجموعه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 59. بهترین منابع دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکترای دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد 95 + مجموعه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 60. بهترین منابع دکتری جغرافیای سیاسی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکترای دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد 95 + مجموعه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 61. بهترین منابع دکتری جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی و برنامه ریزی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکترای دانشگاه آزاد 1394 | جزوات دکترای جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی و برنامه ریزی دانشگاه آزاد 94 + مجموعه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 62. بهترین منابع دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکترای دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد 95 + مجموعه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 63. بهترین منابع دکتری مشاوره از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکترای دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکترای مشاوره دانشگاه آزاد 95 + مجموعه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 64. بهترین منابع دکتری کتابداری و اطلاع رسانی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکترای دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکترای کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد 95 + مجموعه سوالات کنکوری دکتری آزاد

  -:

  -
 65. بهترین منابع دکتری علوم سیاسی - اندیشه های سیاسی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکترای دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکترای علوم سیاسی - اندیشه های سیاسی دانشگاه آزاد 95 + مجموعه سوالات کنکوری دکتری آزاد

  -:

  -
 66. بهترین منابع دکتری علوم سیاسی - مسائل ایران از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکترای دانشگاه آزاد 1395 | جزوات دکترای علوم سیاسی - مسائل ایران دانشگاه آزاد 95 + مجموعه سوالات کنکوری دکتری آزاد

  -:

  -
 67. بهترین جزوات و منابع دکتری علوم سیاسی - سیاستگذاری عمومی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکترای دانشگاه آزاد 1395 | جزوه های دکترای علوم سیاسی - سیاستگذاری عمومی دانشگاه آزاد 95 + مجموعه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 68. بهترین جزوات و منابع دکتری مدیریت محیط زیست - حقوق محیط زیست از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکترای دانشگاه آزاد 1395 | جزوه های دکترای مدیریت محیط زیست - حقوق محیط زیست دانشگاه آزاد 95 + مجموعه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 69. بهترین جزوات و منابع دکتری مدیریت دولتی - تصمیم گیری و خط مشی گذاری از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکترای دانشگاه آزاد 1394 | جزوه های دکترای مدیریت دولتی - تصمیم گیری و خط مشی گذاری دانشگاه آزاد 94 + مجموعه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

 70. بهترین جزوات و منابع دکتری مدیریت دولتی - رفتار سازمانی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکترای دانشگاه آزاد 1395 | جزوه های دکترای مدیریت دولتی - رفتار سازمانی دانشگاه آزاد 95 + مجموعه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

 71. بهترین جزوات و منابع دکتری مدیریت دولتی - مدیریت تطبیقی و توسعه از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکترای دانشگاه آزاد 1395 | جزوه های دکترای مدیریت دولتی - مدیریت تطبیقی و توسعه دانشگاه آزاد 95 + مجموعه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

 72. بهترین جزوات و منابع دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکترای دانشگاه آزاد 1395 | جزوه های دکترای تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد 95+ مجموعه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

  -
 
عنوان

منابع دکتری تمامی رشته موجود است. برای سفارش و خرید ، از طریق تماس تلفنی اقدام نمایید.


 
 
 

شماره کارت ها ( جهت پرداخت هزینه بسته ها از طریق عابر بانک یا اینترنتی )

شماره های تماس ( برای دریافت قیمت بسته های دکتری تخصصی Ph.D )

برای دریافت قیمت جزوات و منابع تماس بگیرید