منابع آزمون دکتری تخصصی PhD کشاورزی و منابع طبیعی 96 | Agriculture and Natural Resources

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد کشاورزی و منابع طبیعی 96

 1. بهترین منابع دکتری اقتصاد کشاورزی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 96 | PHD جزوات دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد 96 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد Agricultural Economics economy

  -:

 2. بهترین منابع دکتری ترویج کشاورزی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 96| PHD جزوات دکتری ترویج دانشگاه آزاد 96 + سوالات کنکور دکتری آزاد Agricultural Extension and Education

  -:

 3. بهترین منابع دکتری زراعت از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 96 | PHD جزوات دکتری زراعت دانشگاه آزاد 96 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد Agriculture Cultivation Agronomy

  -:

 4. بهترین منابع دکتری حشره شناسی کشاورزی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری آزاد 96 | PHD جزوات دکتری حشره شناسی کشاورزی دانشگاه آزاد 96 + سوالات کنکور دکتری آزاد Agricultural Entomology

  -:

 5. بهترین منابع دکتری توسعه کشاورزی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری آزاد 96 | PHD جزوات دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه آزاد 96 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد Agricultural Development

  -:

 6. بهترین منابع دکتری شیمی و حاصلخیزی خاک از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 96 | PHD جزوات دکتری شیمی و حاصلخیزی خاک دانشگاه آزاد 96 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد Chemistry and soil fertility

  -:

 7. بهترین منابع دکتری پیدایش رده بندی و ارزیابی خاک از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 96 | PHD جزوات دکتری پیدایش رده بندی و ارزیابی خاک دانشگاه آزاد 96 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد Genesis Soil Classification and evaluation

  -:

 8. بهترین منابع دکتری فیزیک و حفاظت خاک از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 96 | PHD جزوات دکتری فیزیک و حفاظت خاک دانشگاه آزاد 96 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد Physics and Soil Conservation

  -:

 9. بهترین منابع دکتری گیاهان دارویی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 96 | PHD جزوات دکتری گیاهان دارویی دانشگاه آزاد 96 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد Medicinal herbs plants spices beverages

  -:

 10. بهترین منابع دکتری میوه کاری از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 96 | جزوات دکتری میوه کاری دانشگاه آزاد 96 + PHD نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد Fruits Curry Work

  -:

 11. بهترین منابع دکتری سبزی کاری از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 96 | جزوات دکتری سبزی کاری دانشگاه آزاد 96 + PHD نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد Vegetables Work Greens

  -:

 12. بهترین منابع دکتری گیاهان زینتی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 96 | جزوات دکتری گیاهان زینتی دانشگاه آزاد 96 + PHD نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد Ornamentals Plants Decorative

  -:

 13. بهترین منابع دکتری سازه های آبی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 96 | جزوات دکتری سازه های آبی دانشگاه آزاد 96 + PHD نمونه سوالات کنکور دکتری آزادHydraulic Structures engineering

  -:

 14. بهترین منابع دکتری علوم جنگل از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 96 | جزوات دکتری علوم جنگل دانشگاه آزاد 96 + PHD نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد Forest Sciences

  -:

 15. بهترین منابع دکتری علوم و صنایع چوب از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 96 | جزوات دکتری علوم و صنایع چوب دانشگاه آزاد 96 + PHD نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد Wood Science and Technology

  -:

 16. بهترین منابع دکتری علوم و صنایع غذایی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 96 | جزوات دکتری علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد 96 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

 17. بهترین منابع دکتری آبخیزداری از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1396 | جزوات دکتری آبخیزداری دانشگاه آزاد 96 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

 18. بهترین منابع دکتری آبیاری و زه کشی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1396 | جزوات دکتری آبیاری و زه کشی دانشگاه آزاد 96 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

 19. بهترین منابع دکتری مکانیک ماشینهای کشاورزی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1396 | جزوات دکتری مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه آزاد 96 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

 20. بهترین منابع دکتری مکانیزاسیون کشاورزی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1396 | جزوات دکتری مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد 96 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

 21. بهترین منابع دکتری مهندسی منابع آب از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1396 | جزوات دکتری مهندسی منابع آب دانشگاه آزاد 96 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

 22. بهترین منابع دکتری تغذیه دام از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 96 | جزوات دکتری تغذیه دام دانشگاه آزاد 96 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

 23. بهترین منابع دکتری اصلاح نژاد دام از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1396 | جزوات دکتری اصلاح نژاد دام دانشگاه آزاد 96 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

 24. بهترین منابع دکتری تکنولوژی مواد غذایی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1396 | جزوات دکتری تکنولوژی مواد غذایی دانشگاه آزاد 96 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

 25. بهترین منابع دکتری تکثیر و پرورش آبزیان از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1396 | جزوات دکتری تکثیر و پرورش آبزیان دانشگاه آزاد 96 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

 26. بهترین منابع دکتری محیط زیست از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1396 | جزوات دکتری محیط زیست دانشگاه آزاد 96 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

 27. بهترین منابع دکتری علوم مرتع از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1396 | جزوات دکتری علوم مرتع دانشگاه آزاد 96 + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

 28. بهترین منابع دکتری بیماری شناسی گیاهی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1396| جزوات دکتری بیماری شناسی گیاهی دانشگاه آزاد 96+ نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

  -:

 29. بهترین منابع دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1396

  -:

 30. بهترین منابع دکتری بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد 96

  -:

  -
 
عنوان

منابع دکتری تمامی رشته موجود است. برای سفارش و خرید ، از طریق تماس تلفنی اقدام نمایید.


 
 
 

شماره کارت ها ( جهت پرداخت هزینه بسته ها از طریق عابر بانک یا اینترنتی )

شماره های تماس ( برای دریافت قیمت بسته های دکتری تخصصی Ph.D )

برای دریافت قیمت جزوات و منابع تماس بگیرید